Informacja dotycząca pomocy żywnościowej

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej

w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że uległy zmianie Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ponadto informujemy, że paczki żywnościowe będą wydawane jednorazowo, dlatego rozpoczęcie dystrybucji uzależnione jest od dostaw w Banku Żywności. Przybliżony termin wydawania żywności to koniec czerwca 2023 r.