Rekrutacja do projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"

 

Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NA LATA 2014-2020


Rekrutacja do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

   Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od dnia 24 kwietnia 2020 roku  rozpoczyna rekrutację do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w zakresie Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunkę od dnia 4 maja 2020 roku w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Dotyczyć będą głównie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

 

Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która:
  1. jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym,
  2. zamieszkuje na terenie gminy Zelów,
  3. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:
   • Wniosek o skierowanie osoby niesamodzielnej do projektu (wzór stanowi zał. nr 1i do Regulaminu),
   • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),
   • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),
   • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu),
   • Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania (wzór stanowi zał. nr 5 do Regulaminu),
   • Ankieta rekrutacyjna (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),
   • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi zał. nr 7 do Regulaminu),
   • Informacja o stanie zdrowia (wzór stanowi zał. nr 8 do Regulaminu),
   • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie beneficjent składa Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (wzór stanowi zał. nr 9 do Regulaminu).
  4. akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”.
 2. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową. 
 4. Przyjmowane będą jedynie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości. 
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie http://mgops.zelow.pl 
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od dnia 24.04.2020 r. do wyczerpania miejsc na liście podstawowej. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest na podstawie dokumentów rekrutacyjnych i składa się z następujących dwóch etapów: 

  Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję kwalifikacyjną.

  Etap II – weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję kwalifikacyjną.

 5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową będzie podejmowana przez Komisję kwalifikacyjną, na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 
 6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. 
 7. M-GOPS w Zelowie sporządzi protokół z przebiegu procesu rekrutacji .
 8. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług będzie przekazywana uczestnikom przez M-GOPS w Zelowie odpowiedzialny za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.
 9. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie i wpisany na listę podstawową staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania oświadczenia uczestnika projektu. 
 10. W przypadku niezłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy rezerwowej.
 11. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.
 12. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do usług opiekuńczych M-GOPS w Zelowie utworzy listę rezerwową.
 13. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

Zakończenie uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji uczestnik musi natychmiast powiadomić M- GOPS w Zelowie odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
  • niestosowania się do postanowień Regulaminu,
  • niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji usług określonych przez M-GOPS w Zelowie,
  • rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu form wsparcia, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie , w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
  • podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem kosztów uczestnictwa, gdyby Instytucja Pośrednicząca, bądź inna instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.
 4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje M-GOPS w Zelowie na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Uczestnicy projektu będą ponosić odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Zelowie.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona będzie od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu  lub dochodu na osobę w rodzinie.

Usługi będą świadczone bezpłatnie , jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej.

Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się do udziału w projekcie.

Bliższych informacji udziela Kierownik  Miejsko- Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12 tel. 44 6341028 wew.27

Załączniki:

Załącznik nr 1i – wniosek o skierowanie osoby niesamodzielnej do projektu

Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych RODO

Załącznik nr 5 – kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy

Załącznik nr 6 – ankieta rekrutacyjna

Załącznik nr 7 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 8 – informacja o stanie zdrowia

Załącznik nr 9 – oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie

 

Informacja o rekrutacji wraz z załącznikami:

- Informacja o rekrutacji wraz z załącznikami - ZIP (489 KB)


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl