Filtr
  • Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zelowie na lata 2016 – 2020

       Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jako podstawowa jednostka organizacyjna zajmująca się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Gminy Zelów jest koordynatorem opracowywanego dokumentu.

       W dniu 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyła się prezentacja wraz z konsultacjami społecznymi projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020.

  • Jubileusz 25 lecia M-GOPS w Zelowie

    Kot w Butach   W dniu 20 listopada 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „ Przy Patykach” w Kolonii Łobudzice odbyła się Konferencja z okazji 25 lecia powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Konferencja ta połączona była ze Świętem Pracownika Socjalnego i Pracownika Pomocy Społecznej. Podczas spotkania Kierownik Ośrodka przedstawiła przebieg ważniejszych wydarzeń Ośrodka, które były realizowane od początku powstania placówki oraz złożyła podziękowania i życzenia pracownikom.