Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ)

W dniu 12 grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ). Program będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jest odpowiedzialny za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

- dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1590,00 zł

- przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 , dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu.