INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie warsztatów – zajęć z wizażu dla Uczestników projektu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027, złożonej przez Wykonawcę:

YOUNG & BEAUTIFUL” Kosmetologia estetyczna
Malwina Kaczmarek

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi: 200,00 zł

słownie złotych: dwieście złotych 00/100.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z procedurami oceny oferty opisanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 21.05.2024 r.Z-ca Kierownika M-GOPS w Zelowie

Krystyna Pawlak

 

 

Informacja o wyborze ofert: