Deklaracja Dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgops.zelow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 14.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 14.05.2024

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 14.05.2024

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki występujące na stronie nie posiadają prawidłowych opisów alternatywnych lub nie posiadają ich wcale.
  • Linki występujące na stronie nie posiadają wyróżniających je nazw.
  • Na stronie występuje zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Niektóre dokumenty są w umieszczone na stronie w formie skanu.
  • Na stronie występują błędy typu "Nie znaleziono żądanej strony".
  • Niektóre treści tekstowe nie są dostępne cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Mielczarek adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 634-10-28 wew. 22

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Dojście do budynku prowadzi od ul. Piotrkowskiej 12 w Zelowie. Nawierzchnia do wejścia głównego jest utwardzona, równa, bez kontu nachylenia. Przed wejściem do budynku znajdują się trzy stopniowe schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramką. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego. Podjazd wyposażony jest w poręcz. Główne wejście znajduje się w ścianie frontowej budynku i jest wyposażone w drzwi zabudowane, przejście dostępne dla osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego. Szerokość przejścia wynosi powyżej 90cm, w przejściu nie ma progów. Na wprost wejścia do budynku umieszczona jest na ścianie budynku tablica informacyjna. Podjazd znajduje się od strony parkingu. Dla osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego, w budynku ośrodka dostępny jest pokój nr. dwa, trzy i pięć (pokoje pracowników świadczeń rodzinnych) oraz pokój jeden (dział księgowości). z wydzielonym od strony korytarza punktem kasowym. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz.

Dostosowanie korytarzy:

Korytarze na parterze i piętrze są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.

Dostosowanie schodów:

Klatka schodowa prowadząca na I piętro w budynku posiada schody z prostymi stopniami. Schody wyposażone są w metalową poręcz.

Dostosowanie wind:

W budynku nie ma windy, co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Jest możliwość wjazdu na teren Ośrodka na wózku. W przypadku braku możliwości poruszania się, dodatkowo obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku. Komunikacja bezpośrednia z pracownikiem ośrodka odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym lub po przywołaniu pracownika.

Dostępność pochylni:

Istnieje możliwość skorzystania z pochylni dla osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego przy wejściu do budynku.

Dostępność platform:

W budynku nie ma dostępnych platform.

Dostępność informacji głosowych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabosłyszących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Dostępność pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:

Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mogą wejść interesanci z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

Na terenie ośrodka nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.