OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie (dalej jako „Administrator” lub „M-GOPS”). Dane kontaktowe Administratora:

  1. adres: ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów
  2. telefon: (44) 634 10 28
  3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje Pani Aleksandra Stańczyk, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe klientów, świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa, w tym ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pomocy osobom uprawionym do alimentów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych. Ponadto w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane pracowników Administratora?

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Administrator przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przetwarzanie wiąże się zatem z nawiązaniem i wykonywaniem umowy o pracę, na podstawie przepisów szczególnych, regulujących zakres danych jakie w ramach stosunku pracy M-GOPS – jako pracodawca – musi przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane kontrahentów Administratora?

M-GOPS przetwarza dane osobowe kontrahentów bądź ich reprezentantów, którzy współpracują z Administratorem na podstawie najróżniejszych umów cywilnych. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez M-GOPS danych osobowych kontrahentów – osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku osób prawnych reprezentowanych przez pełnomocników i reprezentantów podstawą przetwarzania danych reprezentantów będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te są przetwarzane przez Administratora na potrzebę realizacji umowy, ale również po zakończeniu okresu współpracy, ponieważ szereg przepisów szczególnych takich jak ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe zobowiązują Administratora do przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy. 

 

W jakim celu Administrator przetwarza dane osobowe?

Celem przetwarzania przez M-GOPS jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez Administratora. Jest to przede wszystkim realizacja zadań związanych z pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi. Ponadto celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych pracowników jest prawidłowa realizacja umów o pracę a w przypadku danych osobowych kontrahentów prawidłowa realizacja i rozliczenie umowy.

 

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku umów, podanie danych może okazać się konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych może wiązać się z konsekwencjami takimi jak np. brak możliwości przyznania świadczenia lub udzielenia pomocy, brak możliwości zatrudnienia, brak możliwości wydania decyzji itd

 

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane?

M-GOPS udostępni dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że Administrator może też powierzać przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury technicznej (systemy informatyczne lokalne i w chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej), bankowości elektronicznej i in. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Jak długo Administrator przetwarza dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący Administratora do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).