Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej:

  • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków pożyczkowych na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów